תקנון האתר

תקנון האתר - 2wakeup.co.il  - השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים, אנא קראי תנאים אלה בעיון. השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכימה ומקבלת את תקנון האתר. (האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד).

 1. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכים ובנתונים האישיים של המשתמש/ת. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע"י מומחים.
 2. השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים באתר זה, הינו באחריות הבלעדית של המשתמש/ת. האתר אינו מבטיח את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבאתר, לא את שלמותו, לא את עדכניותו ולא את מידת התאמתו לצרכים ולנתונים המשתמש/ת.
 3. הנך מחויבת לאמת ולבדוק כל נתון, מידע או תוכן שקיבלת בעת השימוש באתר ואינך רשאית להסתמך עליו. מומלץ לנהוג בזהירות בתכנים המתפרסמים באתר. מידע זה אינו מהווה תחליף עצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי.
 4. מפעילי האתר, נציגיהם, עובדיהם ונושאי המשרה בהן, לא ישאו ולא יהיו אחראיים באחריות מכל סוג שהיא לכל הפסד, אובדן או נזק, אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע באתר מהשמטת מידע, ממידע שאינו שלם, אינו מדויק או טועה.
 5. שום אינפורמציה המופיעה באתר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. כמו כן, חל איסור מוחלט לפרסם ברבים כל חלק או פלט של התכנים באתר, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט, כתמונה או כדו”ח ובין שהם ניתנים כקובץ.
 6. מפעילות האתר אינן מתחייבות לעדכן את המידע ויתכנו בו שינויים מיידיים או מתמשכים.
 7. הפרטים, המידע ו/או הנתונים שבאתר זה, התקבלו, בחלקם, מצדדים שלישיים וכן מאתרים אחרים ועל כן, אין האתר מתחייב לגבי נכונותם, אמינותם, שלמותם ו/או מידת דיוקם.
 8. האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, חלקם מופעלים ע"י צדדים שלישיים לגביהם, אין לאתר הזה ולמפעילות האתר כל שליטה על המידע, הפרטים והנתונים שבאותם אתרים ואין לפרש הפנייה אליהם כמתן המלצה, אישור או העדפה באשר למידע, לתוכן ו/או השירותים המפורסמים בהם והאתר ומפעיליו לא ישאו באחריות לתוכן המופיע באתרים אלו לשימוש, או הסתמכות על המידע שבהם.
 9. מנהלת האתר אינה אחראית לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו. האחריות המלאה והבלעדית לפעולות ותוצאותיה הינה על המשתמש/ת.
 10. יכול והאתר יאפשר הורדת תוכנות, האתר אינו אחראי לנזקים העשויים להיגרם מהורדת התוכנות, השימוש בהם והפעלתם לרבות, "הדבקות" בווירוס, תולעי מחשב, סוסים טרויאנים ודומיהם. שימוש בתוכנות מחייב רכישת/קבלת רשיון מאת בעל התוכנה ואין בהצגתם באתר בכדי לאשר השימוש בהם אלא, בהסכמה ובקבלת רשיון מבעלי התוכנה.
 11. האתר מאפשר העברת מסרים ע"י הגולשים. תוכן המסרים הם באחריותם הבלעדית של שולחיהם והאתר לא יישא כל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו, חומרים, מידע או פרטים שאינם מוסריים או בלתי חוקיים, לא רלוונטיים ואחרים. הנהלת האתר תהא רשאית, אך לא חייבת, למנוע מסרים ולהסירם, לפי שיקול דעתה הבלעדית.
 12. השימוש באתר ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.
 13. האתר יוכל להפעיל תוכנות צוברות מידע על פעילות המשתמשים באתר לצורך ניתוח והתאמה של צרכי המשתמש/ת הספציפי/ת והאחרים וכן, רשאי להעביר את המידע לכל צד שלישי כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדית ולצורך מתן שירות יעיל למוסר המידע.
 14. בעצם שימושך באתר והרשמתך אליו, הנך מסכימ/ה כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו ובין שלא.
 15. מנהלות האתר רשאיות לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
 16. מנהלות האתר רשאיות להשתמש בפרטים שתמסרי באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ו\או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני.
 17. אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאת מבקרת באתר שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך.
 18. דין ומקום שיפוט – על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

 

הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר

האתר מתנגד באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו. מוסכם בזאת בין המשתמש והאתר כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעי האתר תודיע המשתמשת מיידית על כך למנהלות האתר דרך דף צור קשר. כמו כן מוסכם כי בעלות האתר ומנהלות האתר לא יישאו באחריות על שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי באמצעי האתר. המשתמשת מתחייבת שלא יהיו לה טענות, תביעות או מענות כלפי בעלות האתר ומנהלותיו בגין שימוש לא חוקי או מטריד זה או אחר של משתמש אחר ו/או צד שלישי באמצעי האתר. עם זאת מתחייב האתר, לפנים משורת הדין, לעשות את כל שברשותו למניעת מקרים שכאלה.

 

הרשמה

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרשי למסור מידע אישי: כגון שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייבת על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכלי להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקשת לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקשי לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמרי על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפידי להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.

 

הצהרת המשתמשת

ידוע לי כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לי טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלות האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית.

כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינן הבלעדי של מנהלות האתר, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידה של מנהלת האתר בלבד.

מנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמשת, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתר, מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותה הבלעדית של המשתמשת.

המשתמשת מסכימה, מצהירה ומתחייבת במפורש ליטול על עצמה בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי מנהלות האתר אינן אחראיות באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו.

 

© תוכנו של אתר זה, מוגן בזכויות יוצרים.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתן של מנהלות האתר ובעלות הזכויות.

 

בכל שאלה ניתן לפנות אל מנהלת האתר במייל: magazine@meitarim.co.il